1. Een overzicht van de gegevensbescherming

Algemene informatie

De volgende informatie geeft u een gemakkelijk te navigeren overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt als u deze website bezoekt. De term “persoonlijke gegevens” omvat alle gegevens die gebruikt kunnen worden om u persoonlijk te identificeren. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming kunt u onze Verklaring gegevensbescherming raadplegen, die wij onder dit exemplaar hebben opgenomen.

Gegevensregistratie op deze website

Wie is verantwoordelijk voor de registratie van gegevens op deze website (d.w.z. de “controller”)?

De gegevens op deze website worden verwerkt door de beheerder van de website, wiens contactgegevens beschikbaar zijn onder sectie “Informatie vereist door Law” op deze website.

Hoe leggen we uw gegevens vast?

We verzamelen uw gegevens als gevolg van het delen van uw gegevens met ons. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in ons contactformulier invult.

Onze IT-systemen leggen automatisch andere gegevens vast wanneer u onze website bezoekt. Deze gegevens bestaan voornamelijk uit technische informatie (bijv. webbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de site is bezocht). Deze informatie wordt automatisch geregistreerd wanneer u deze website bezoekt.

Wat zijn de doeleinden waarvoor wij uw gegevens gebruiken?

Een deel van de informatie wordt gegenereerd om de foutloze levering van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikerspatronen te analyseren.

Welke rechten hebt u wat betreft uw informatie?

U hebt het recht om op elk moment informatie te ontvangen over de bron, de ontvangers en de doeleinden van uw gearchiveerde persoonsgegevens zonder dat u hiervoor een vergoeding moet betalen. U hebt ook het recht om te eisen dat uw gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd. Aarzel niet om ons te allen tijde te contacteren op het adres vermeld in sectie “Informatie vereist door Law” op deze website als u vragen hebt over deze of andere kwesties in verband met gegevensbescherming. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

Meer nog, onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen. Raadpleeg voor meer informatie de Verklaring gegevensbescherming onder “Recht op beperking van de gegevensverwerking.”

.

Analyse-instrumenten en -hulpmiddelen van derden

Er bestaat een mogelijkheid dat uw surfpatronen statistisch worden geanalyseerd wanneer u deze website bezoekt. Dergelijke analyses worden voornamelijk uitgevoerd met cookies en met wat wij noemen analyseprogramma’s. In de regel worden de analyses van uw browsingpatronen anoniem uitgevoerd; d.w.z. dat de browsingpatronen niet tot u kunnen worden herleid.

U hebt de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dergelijke analyses of u kunt de prestaties ervan voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Voor gedetailleerde informatie over de tools en over uw opties om bezwaar te maken, kunt u onze Verklaring gegevensbescherming hieronder raadplegen.

2. Hosting en Content Delivery Networks (CDN)

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (host). Persoonlijke gegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de host. Deze kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, IP-adressen, contactverzoeken, metadata en communicatie, contractinformatie, contactinformatie, namen, toegang tot webpagina’s en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De host wordt gebruikt voor het doel om het contract met onze potentiële en bestaande klanten na te komen (Art. 6 lid 1 lit. b DSGVO) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van onze online diensten door een professionele aanbieder (Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO).

Onze host zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is om zijn prestatieverplichtingen na te komen en om onze instructies met betrekking tot dergelijke gegevens op te volgen.

uitvoering van een overeenkomst voor de verwerking van contractgegevens

Om de verwerking in overeenstemming met de regels voor gegevensbescherming te garanderen, hebben we een contract voor de verwerking van bestellingen gesloten met onze host.

3. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website en haar pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Daarom behandelen wij uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, wordt er een verscheidenheid aan persoonlijke informatie verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om u persoonlijk te identificeren. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en voor welk doel de informatie wordt verzameld.

Wij adviseren u hierbij dat de overdracht van gegevens via het internet (d.w.z. via e-mailcommunicatie) vatbaar kan zijn voor beveiligingslekken. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Informatie over de verantwoordelijke (aangeduid als de “controller” in de GDPR)

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Albertina Meuwissen
Carrer Es Velar 10
07650 Santanyi
Spanje

Telefoon: 34 64605390
E-mail: info@mallorcaworks.com

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in zijn eentje of samen met anderen beslissingen neemt over de doeleinden van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.).

Herziening van uw toestemming voor de verwerking van gegevens

Een groot aantal gegevensverwerkingstransacties is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming ook te allen tijde intrekken. Hiervoor hoeft u ons alleen maar een informele kennisgeving per e-mail te sturen. Dit laat de rechtmatigheid van de gegevensverzameling vóór uw herroeping onverlet.

Recht om in bijzondere gevallen bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens; recht om bezwaar te maken tegen directe reclame (art. 21 GDPR)

IN HET EVENT DAT GEGEVENS OP DE BASIS VAN DE ARTIKELEN WORDEN OPGESLAGEN. 6 SECT. 1 LIT. E OF F GDPR, HEEFT U HET RECHT OM OP ELK MOMENT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OP BASIS VAN GRONDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW UNIEKE SITUATIE. DIT GELDT OOK VOOR EVENTUELE PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. OM DE WETTELIJKE BASIS TE BEPALEN, WAAROP ELKE VERWERKING VAN GEGEVENS IS GEBASEERD, KUNT U DEZE GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING RAADPLEGEN. INDIEN U EEN BEZWAARSCHRIFT INDIENT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET MEER VERWERKEN, TENZIJ WIJ VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS DWINGENDE BESCHERMINGSWAARDIGE REDENEN KUNNEN AANVOEREN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF INDIEN HET DOEL VAN DE VERWERKING HET OPEISEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN WETTELIJKE RECHTEN IS (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 SECT. 1 GDPR).

Als UW PERSOONLIJKE GEGEVENS IN DE BEËINDIGING VAN DE RICHTLIJNING WORDT VERBODEN, HEBBT U HET RECHT TE BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VOOR DE BEËINDIGING VAN UW BEËINDIGDE GEGEVENS VOOR DE BEËINDIGING VAN DE SUCHTELIJKE ADVERTENTIES. DIT GELDT OOK VOOR DE PROFILERING VOOR ZOVER DEZE VERBONDEN IS MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. Indien U DOELTREINIGE GEGEVENS UW PERSOONLIJKE GEGEVENS ZIJN GEBRUIKT VOOR DIRECTE ADVERTISERINGSVOORZIENINGEN (DOELTREINIGERINGSVOORZIENING VAN ARTIKEL 21 HOOFDSTUK 2 GDPR).

Gerecht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie

In geval van overtredingen van de GDPR hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat waar zij gewoonlijk hun woonplaats, werkplek of de plaats waar de vermeende overtreding heeft plaatsgevonden. Het recht om een klacht in te dienen is van kracht ongeacht andere administratieve of gerechtelijke procedures die als rechtsmiddel beschikbaar zijn.

Rechts naar de overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om te eisen dat wij alle gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of om een contract na te komen, aan u of een derde partij worden overhandigd in een algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Indien u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking eist, gebeurt dit alleen als dit technisch haalbaar is.

SSL en/of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals aankooporders of vragen die u aan ons als website-exploitant voorlegt, maakt deze website gebruik van een SSL- of een TLS-coderingsprogramma. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen door te controleren of de adresregel van de browser van “http://” naar “https://” en ook door het verschijnen van het slotje in de browserregel.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Informatie over, rectificatie en uitroeiing van gegevens

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u het recht om te allen tijde informatie te vragen over uw gearchiveerde persoonsgegevens, de bron en de ontvangers ervan en het doel van de verwerking van uw gegevens. U kunt ook het recht hebben om uw gegevens te laten corrigeren of vernietigen. Als u vragen hebt over dit onderwerp of andere vragen over persoonlijke gegevens, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op het adres dat vermeld staat in sectie “Informatie vereist door Law.”

.

Rechts om verwerkingsbeperkingen te eisen

U hebt het recht om beperkingen op te leggen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Om dit te doen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat is opgegeven in sectie “ Informatie vereist door Law.” Het recht om verwerkingsbeperkingen te eisen is van toepassing in de volgende gevallen:

  • In het geval dat u de juistheid van uw door ons gearchiveerde gegevens zou betwisten, hebben we meestal enige tijd nodig om deze bewering te verifiëren. Gedurende de tijd dat dit onderzoek loopt, heeft u het recht om te eisen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.
  • Als de verwerking van uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze is/wordt uitgevoerd, heeft u de mogelijkheid om de beperking van de verwerking van uw gegevens te eisen in plaats van de vernietiging van deze gegevens te eisen.
  • Als wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben en u deze nodig heeft om wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of te claimen, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen in plaats van de uitroeiing ervan. 21 Sectie 1 GDPR moeten uw rechten en onze rechten tegen elkaar worden afgewogen. Zolang niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens – met uitzondering van hun archivering – alleen worden verwerkt onder voorbehoud van uw toestemming of om wettelijke rechten op te eisen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van andere natuurlijke personen of rechtspersonen te beschermen of om zwaarwegende redenen van algemeen belang die door de Europese Unie of een lidstaat van de EU worden aangehaald.

4. Opname van gegevens op deze website

Cookies

Onze websites en pagina’s gebruiken wat de industrie noemt “cookies.” Cookies zijn kleine tekstbestanden die geen schade aan uw apparaat veroorzaken. Ze worden tijdelijk opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of ze worden permanent gearchiveerd op uw apparaat (permanente cookies). Sessiecookies worden automatisch verwijderd zodra u uw bezoek beëindigt. Permanente cookies blijven gearchiveerd op uw apparaat totdat u ze actief verwijdert of ze automatisch worden verwijderd door uw webbrowser.

In sommige gevallen is het mogelijk dat cookies van derden op uw apparaat worden opgeslagen zodra u onze site bezoekt (cookies van derden). Deze cookies stellen u of ons in staat om gebruik te maken van bepaalde diensten die door de derde partij worden aangeboden (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch gezien essentieel, omdat bepaalde websitefuncties zonder de cookies niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video’s). Het doel van andere cookies kan de analyse van gebruikerspatronen of de weergave van reclameboodschappen zijn.

Cookies die nodig zijn voor het uitvoeren van de elektronische communicatietransactie of om bepaalde functies die u wilt gebruiken (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op basis van Art. 6 Sectie 1 lit. f GDPR. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies om de technische foutvrije en geoptimaliseerde levering van de diensten van de exploitant’s te garanderen. Indien een overeenkomstige overeenkomst is aangevraagd (bv. een overeenkomst voor het opslaan van cookies), gebeurt de verwerking uitsluitend op basis van Art. 6 lid. 1 lit. een GDPR; de overeenkomst kan te allen tijde worden herroepen.

U heeft de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat u op elk moment dat er cookies worden geplaatst, hiervan op de hoogte wordt gesteld en om het accepteren van cookies alleen in specifieke gevallen toe te staan. U kunt ook de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen uitsluiten of in het algemeen de wisfunctie voor de automatische uitschakeling van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Indien cookies worden gedeactiveerd, kunnen de functies van deze website worden beperkt.

In het geval dat cookies van derden worden gebruikt of indien cookies worden gebruikt voor analytische doeleinden, zullen wij u afzonderlijk op de hoogte stellen in samenhang met dit privacybeleid en, indien van toepassing, om uw toestemming vragen.

Serverlogbestanden

De aanbieder van deze website en zijn pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. De informatie bestaat uit:

    • Het type en de versie van de gebruikte browser
    • Het gebruikte besturingssysteem

Referrer URL

  • De hostnaam van de toegangscomputer
  • Het tijdstip van de serveraanvraag
  • Het IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden geregistreerd op basis van Art. 6 Sectie 1 lit. f GDPR. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de technische foutvrije weergave en de optimalisatie van de website van de exploitant’s. Om dit te bereiken moeten er serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contactformulier

Als u via ons contactformulier vragen aan ons stelt, worden de informatie in het contactformulier en de daarin verstrekte contactgegevens door ons opgeslagen om uw aanvraag te behandelen en in het geval dat we nog vragen hebben. Wij zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, indien uw aanvraag betrekking heeft op de uitvoering van een opdracht of indien het noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gewettigd belang bij een effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) of op uw akkoord (Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO) indien dit is aangevraagd.

De informatie die u in het contactformulier hebt ingevuld, blijft bij ons totdat u ons vraagt de gegevens te verwijderen, uw toestemming voor het archiveren van gegevens intrekt of wanneer het doel waarvoor de informatie wordt gearchiveerd niet meer bestaat (bijv. nadat wij onze reactie op uw aanvraag hebben afgerond). Dit doet geen afbreuk aan eventuele dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u contact met ons opneemt per e-mail, telefoon of fax, wordt uw aanvraag, inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, verzoek), door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw aanvraag. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, indien uw aanvraag betrekking heeft op de uitvoering van een overeenkomst of indien het noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (artikel 6, lid 1, b.v.b.r.) en/of op onze rechtmatige belangen (artikel 6, lid 1, f. b.v.b.r.), aangezien wij een rechtmatig belang hebben bij een effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt om de gegevens te verwijderen, uw toestemming voor de opslag of het doel van de opslag te herroepen (bijv. na voltooiing van uw verzoek). Verplichte wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Registratie op deze website

U heeft de mogelijkheid om u te registreren op deze website om gebruik te kunnen maken van extra websitefuncties. Wij gebruiken de door u ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van de betreffende aanbieding of dienst waarvoor u zich heeft geregistreerd. De vereiste gegevens die wij bij de registratie aanvragen, moeten volledig worden ingevuld. Anders zullen wij de registratie afwijzen.

Om u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen in de omvang van onze portefeuille of in het geval van technische wijzigingen, zullen wij het tijdens de registratieprocedure opgegeven e-mailadres gebruiken.

Wij zullen de tijdens de registratieprocedure ingevoerde gegevens verwerken op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a GDPR).

De tijdens de registratieprocedure geregistreerde gegevens zullen door ons worden opgeslagen zolang u op deze website bent geregistreerd. Vervolgens worden deze gegevens gewist. Dit doet geen afbreuk aan de verplichte wettelijke bewaarplicht.

5. Analyse-instrumenten en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder van deze dienst is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door gebruikers mogelijk maken. De informatie die door cookies over uw gebruik van deze website wordt gegenereerd, wordt meestal naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd, waar het wordt opgeslagen.

De opslag van Google Analytics-cookies en het gebruik van deze analysetool zijn gebaseerd op Art. 6 Sectie 1 lit. f GDPR. De exploitant van deze website heeft een legitiem belang bij de analyse van gebruikerspatronen om zowel de online aangeboden diensten als de reclameactiviteiten van de exploitant&rsquo te optimaliseren. Indien een overeenkomstige overeenkomst is aangevraagd (bijvoorbeeld een overeenkomst voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Art. 6 lid. 1 lit. a GDPR; de overeenkomst kan te allen tijde worden herroepen.

IP anonimisering

Op deze website hebben we de IP-anonimiseringsfunctie geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google afgekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die het Verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte hebben geratificeerd, voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Het volledige IP-adres wordt alleen in uitzonderlijke gevallen naar een server van Google&rsquo in de Verenigde Staten verzonden en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten te genereren en om andere diensten aan de exploitant van deze website te leveren die verband houden met het gebruik van de website en het internet. Het in combinatie met Google Analytics verzonden IP-adres van uw browser wordt niet samengevoegd met andere gegevens waarover Google&rsquo beschikt.

Browser plug-in

U hebt de mogelijkheid om het archiveren van cookies te voorkomen door relevante wijzigingen aan te brengen in de instellingen van uw browsersoftware. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien heeft u de mogelijkheid om de registratie van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gekoppelde gegevens (inclusief uw IP-adres) door Google te verhinderen, evenals de verwerking van deze gegevens door Google door het downloaden en installeren van de browser-plugin die onder de volgende link beschikbaar is: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Bestrijding van de registratie van gegevens

U hebt de mogelijkheid om de registratie van uw gegevens door Google Analytics te verhinderen door op de volgende link te klikken. Dit resulteert in het plaatsen van een “opt out”-cookie, die voorkomt dat uw gegevens tijdens toekomstige bezoeken aan deze website worden opgeslagen: Google Analytics deactivatie.

Voor meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens door Google Analytics kunt u terecht bij Google’s Data Privacyverklaring: <ahref=”https: support.google.com=”” analytics=”” answer=”” 6004245?hl=”en”” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.</ahref=”https:>

Contractuele gegevensverwerking

We hebben een contractueel vastgelegde gegevensverwerkingsovereenkomst met Google uitgevoerd en implementeren de strenge bepalingen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten ten volle bij het gebruik van Google Analytics.

.

Demografische parameters die door Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie “demografische parameters” geleverd door Google Analytics. Het maakt het mogelijk om rapporten te genereren met informatie over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de website. De bronnen van deze informatie zijn zowel interessantheidsreclame van Google als gegevens over bezoekers die zijn verkregen van derde partijen. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een specifieke persoon. U heeft de mogelijkheid om deze functie te allen tijde te deactiveren door relevante instellingen voor reclame in uw Google-account te wijzigen of u kunt de registratie van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen verbieden, zoals uitgelegd in paragraaf “Bezwaar tegen de registratie van gegevens”.

.

Archiveringsperiode

Gebruikers- of incidentgegevens die door Google zijn opgeslagen en die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID’s of reclame-ID’s (bijv. DoubleClick-cookies, Android-reclame-ID) worden na 14 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Klik voor meer informatie op de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

6. Plug-ins en Tools

Google Web Fonts (lokale inbedding)

Deze website maakt gebruik van zogenaamde Web Fonts die door Google worden aangeboden om het uniforme gebruik van lettertypes op deze site te garanderen. Deze Google-lettertypen worden lokaal geïnstalleerd, zodat er geen verbinding wordt gemaakt met de servers van Google’s in combinatie met deze toepassing.

Voor meer informatie over Google-webfonts kunt u deze link volgen: https://developers.google.com/fonts/faq en raadpleeg Google’s Data Privacyverklaring onder: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

7. Aangepaste diensten

Sollicitaties

Wij bieden websitebezoekers de mogelijkheid om sollicitaties bij ons in te dienen (bijv. via e-mail, via de post, door het online sollicitatieformulier in te dienen). Hieronder informeren wij u over de omvang, het doel en het gebruik van de persoonlijke gegevens die van u worden verzameld in het kader van de sollicitatieprocedure. Wij verzekeren u dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens gebeurt met inachtneming van de geldende privacyrechten en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens altijd als strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Bereik en doel van het verzamelen van gegevens

Als u een sollicitatie bij ons indient, zullen wij de eventuele bijbehorende persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, aantekeningen tijdens sollicitatiegesprekken, etc.) verwerken, als deze nodig zijn voor het nemen van een beslissing over de vestiging of een arbeidsverhouding. De wettelijke gronden voor het bovenstaande zijn § 26 Nieuwe GDPR volgens de Duitse wet (Onderhandeling van een Arbeidsrelatie), Art. 6 Sectie 1 lit. b GDPR (Algemene Contractonderhandelingen) en – mits u ons uw toestemming &ndash heeft gegeven; Art. 6 Sectie 1 lit. a GDPR. U kunt een gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Binnen ons bedrijf worden uw persoonlijke gegevens alleen gedeeld met personen die betrokken zijn bij de verwerking van uw sollicitatie.

Als uw sollicitatie leidt tot uw aanwerving, worden de door u verstrekte gegevens gearchiveerd op grond van § 26 New GDPR en Art. 6 Sectie 1 lit. b GDPR ten behoeve van de implementatie van de arbeidsrelatie in ons gegevensverwerkingssysteem.

Data Archiving Period

Als wij u geen aanbieding kunnen doen of als u een aanbieding afwijst of uw sollicitatie intrekt, behouden wij ons het recht voor om de door u ingediende gegevens te bewaren op basis van onze legitieme belangen (Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) tot 6 maanden na afloop van de sollicitatieprocedure (afwijzing of intrekking van de sollicitatie). Daarna worden de gegevens gewist en worden de fysieke aanvraagdocumenten vernietigd. De opslag dient met name als bewijs in geval van een juridisch geschil. Indien duidelijk is dat de gegevens na afloop van de termijn van 6 maanden nodig zijn (bijv. vanwege een dreigend of hangend juridisch geschil), vindt de verwijdering alleen plaats wanneer het doel van de verdere opslag niet meer van toepassing is.

Langer bewaren kan ook plaatsvinden als u daarmee heeft ingestemd (artikel 6, lid 1, onder a), van het GDPR) of als wettelijke vereisten voor het bewaren van gegevens de verwijdering uitsluiten.

Missie naar de kandidatenpool

Als we je geen jobaanbieding doen, kun je je misschien aansluiten bij onze kandidatenpool. In geval van toelating worden alle documenten en informatie uit de sollicitatiepool overgedragen aan de kandidatenpool om contact met u op te nemen in geval van geschikte vacatures.

Missie aan de kandidatenpool is uitsluitend gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming (Art. 6 lid 1 lit. a GDPR). De aanmeldingsovereenkomst is vrijwillig en heeft geen betrekking op de lopende sollicitatieprocedure. De betrokken persoon kan zijn overeenkomst te allen tijde herroepen.In dit geval worden de gegevens van de aanvragende pool onherroepelijk gewist, mits er geen wettelijke redenen zijn voor opslag.

De gegevens van de aanvragende pool worden onherroepelijk gewist uiterlijk twee jaar na het verlenen van de toestemming.